Submitted by soundshutter on Wed 12/06/2019 - 13:40
Fan with
Cost
1,600
Rate
Bad
Information

รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ ดรอป 50%
ก็ไม่คิดว่าจะตรง แต่ก็ผิดหวัง
พอจะเริ่ม อ้างก่อนเลยร้อนใน ปากเป็นแผล.
อมสด แตกปาก แตกหน้า เลิกคิดไปได้เลย.

ถ้าร้อนในจริง ควรแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง.
ผมถือว่าโกหก. ทำอะไรได้ก็ควรแจ้งตามนั้น.

พูดจาโอเค แต่ผมก็หมดอารมณ์ไปแล้ว.
เอาไปให้เสร็จๆแล้วกลับ เซ็ง.