ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ") ระบุถึงข้อกำหนดระหว่าง เว็บไซต์รวมถึงบริการของ finfin.vip และผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้") เกี่ยวกับบริการหรือคุณลักษณะใดๆ ของ finfin.vip (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการฯ") ซึ่ง finfin.vip เป็นผู้ให้บริการ (อ่าน จุดประสงค์ของบริการ)

1. คำนิยาม

คำและข้อความต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

 1. "เนื้อหา" หมายถึง ข้อมูล เช่น ข้อความ ไฟล์เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 2. "เนื้อหาฯ" หมายถึง เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการฯ
 3. "เนื้อหาจากผู้ใช้" หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ส่ง ส่งผ่าน หรือ อัปโหลด
 4. "ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม" หมายถึง เอกสารที่ผู้ให้บริการฯ ออกหรืออัปโหลดซึ่งเกี่ยวกับบริการฯ ภายใต้ชื่อ "ข้อตกลง" "แนวทางปฏิบัติ" "นโยบาย" หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

 1. ผู้ใช้ทุกรายจะต้องใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการฯ ได้เว้นเสียแต่ว่า ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
 2. ผู้ใช้บริการเป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 20ปี เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ หากผู้ใช้ใช้บริการฯ แทน หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจใดๆ จะถือว่า องค์กรธุรกิจดังกล่าวได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ด้วยแล้ว การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
 3. การที่ผู้ใช้ใช้บริการฯ ถือว่า ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
 4. หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมสำหรับบริการฯ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมนั้นด้วยเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้

3. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

ผู้ให้บริการฯ อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม เมื่อผู้ให้บริการฯ เห็นว่ามีความจำเป็น โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ การแก้ไขจะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมภายในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการฯ การที่ผู้ใช้ใช้บริการฯ ต่อไป ถือว่าผู้ใช้ได้ให้การยอมรับที่มีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขแล้ว หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขแล้ว ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เป็นประจำระหว่างการใช้บริการฯ เนื่องจากอาจไม่มีการแจ้งเตือนแยกต่างหากเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ดังกล่าว

4. บัญชี

 1. เมื่อผู้ใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแก่ผู้ให้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนในขณะที่ใช้บริการฯ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
 2. หากผู้ใช้ลงทะเบียนรหัสผ่านในขณะที่ใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องใช้ความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบตามสมควรเพื่อไม่ให้มีการใช้รหัสผ่านในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ให้บริการฯ สามารถถือว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยใช้รหัสผ่านดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของรหัสผ่านได้ดำเนินการด้วยตนเอง
 3. ผู้ใช้งานที่สมัครใช้บริการฯ สามารถลบบัญชีของตนและเลิกใช้บริการฯ ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม
 4. ผู้ให้บริการฯ อาจระงับหรือลบบัญชีของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใดก็ตาม
 5. ผู้ให้บริการฯ สงวนสิทธิที่จะลบบัญชี และข้อมูลใดๆ โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้
 6. สิทธิที่จะใช้บริการของผู้ใช้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการลบบัญชีของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บัญชีจะไม่สามารถกู้คืนมาได้แม้ว่าผู้ใช้จะลบบัญชีของตนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม
 7. บัญชีแต่ละบัญชีในบริการฯ มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกใดๆ และบุคคลภายนอกใดๆ ไม่สามารถรับช่วงบัญชีจากผู้ใช้ได้

5. การให้บริการฯ

 1. ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสาร ระบบปฏิบัติการและการเชื่อมต่อข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการฯ โดยผู้ใช้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
 2. ผู้ให้บริการฯ สงวนสิทธิที่จะจำกัดการเข้าถึงบริการฯ ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
 3. ผู้ให้บริการฯ สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยุติบริการฯ ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการฯ ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้

6. เนื้อหาฯ

 1. ผู้ให้บริการฯ อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้เนื้อหาฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการฯ เท่านั้น โดยเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่โอนต่อไม่ได้ นำไปให้อนุญาตใหม่ไม่ได้ และอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (non-transferable, non-re-licensable, non-exclusive license)
 2. บริการฯ อาจรวมถึง คุณลักษณะการทำงานต่างๆ ที่ผู้ใช้หลายคนสามารถที่จะโพสต์ ตรวจแก้ แก้ไข และลบรายการต่างๆ ได้ ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้ที่โพสต์เนื้อหาจากผู้ใช้จะต้องอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นๆ แก้ไขเนื้อหาจากผู้ใช้ได้
 3. ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่โพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฏหมาย เช่น อนาจาร หยาบคาย ละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ยุยงให้เกิดความไม่สงบ พาดพิงบุคคลอื่นใดให้เกิดความอับอาย เกิดความเข้าใจผิด หรือได้รับความเสียหาย เป็นต้น
 4. ผู้ให้บริการฯ อาจตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาจากผู้ใช้ หากผู้ให้บริการฯ เห็นว่า เนื้อหาจากผู้ใช้อาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ผู้ให้บริการฯ สามารถลบเนื้อหาออกจากระบบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการฯ ไม่มีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว
 5. หากผู้ให้บริการฯ เห็นว่า ผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาจากผู้ใช้ ผู้ให้บริการฯ สงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิของผู้ใช้ในการที่จะใช้เนื้อหาจากผู้ใช้ในบางลักษณะ เช่น การลบเนื้อหาจากผู้ใช้ โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้
 6. ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่โพสต์ข้อมูล เพื่อการขาย การตลาด โฆษณา การชักชวน หรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ เพื่อการกระทำทางเพศหรือการกระทำที่อนาจาร กิจกรรมที่มีการใช้ หรือให้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพบบุคคลเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนสิ่งเสพติด อาวุธสงคราม หรือสิ่งผิดกฏหมายอื่นๆ

7. ข้อจำกัด

ผู้ใช้จะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการฯ

 1. กิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 2. กิจกรรมที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 3. กิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของผู้ให้บริการฯ และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีการมอบให้ตามกฎหมายหรือตามสัญญา
 4. กิจกรรมที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวกับเพศ การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติโดยเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดครอบครัว และอื่นๆ การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกที่ต่อต้านสังคมซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจ
 5. กิจกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ให้บริการฯ และ/หรือบุคคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
 6. กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการขาย การตลาด โฆษณา การชักชวน หรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ (ยกเว้นวัตถุประสงค์ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้บริการฯ) กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการกระทำทางเพศหรือการกระทำที่อนาจาร กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพบบุคคลเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ กิจกรรมที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคาม หรือการหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือกิจกรรมที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่มิใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของบริการฯ
 7. กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหรือเป็นการร่วมมือกับกลุ่มที่ต่อต้านสังคม
 8. กิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาหรือการเชื้อเชิญให้เข้ากลุ่มทางศาสนา
 9. กิจกรรมที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้อมูลที่จดทะเบียน ประวัติผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
 10. กิจกรรมที่แทรกแซงเครื่องแม่ข่าย และ/หรือระบบเครือข่ายของบริการฯ กิจกรรมซึ่งเป็นการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดด้วยการใช้บ็อท (BOTs) เครื่องมือเพื่อการโกง หรือวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ กิจกรรมที่ใช้ข้อบกพร่องของบริการฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน กิจกรรมที่ทำการสอบถามอย่างไม่สมควร และ/หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ควรได้ เช่น การถามคำถามเดียวกันซ้ำๆ เกินความจำเป็น และกิจกรรมที่แทรกแซงการให้บริการฯ ของผู้ให้บริการฯ หรือการใช้บริการฯ ของผู้ใช้
 11. กิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น
 12. กิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม

8. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

 1. ผู้ใช้จะต้องใช้บริการฯ นี้โดยเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง และจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำที่กระทำไปและผลของการกระทำที่มีต่อบริการฯ นี้
 2. ผู้ให้บริการฯ อาจใช้มาตรการที่ผู้ให้บริการฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมได้ หากผู้ให้บริการฯ รับทราบว่าผู้ใช้รายหนึ่งรายใดกำลังใช้บริการฯ ในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นๆ
 3. ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย/ความเสียหายแก่ผู้ให้บริการฯ หรือผู้ให้บริการฯ ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ให้บริการฯ) อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในขณะที่ใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้บริการฯ ทันทีที่ผู้ให้บริการฯ ร้องขอ

9. การยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการฯ

 1. ผู้ให้บริการฯ ไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า บริการฯ (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาฯ ที่สร้างขึ้นโดย) จะปราศจากข้อบกพร่องตามจริงหรือตามกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เสถียรภาพ การไว้วางใจได้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การมีประสิทธิผล ความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด จุดบกพร่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย (bug) หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ) และผู้ให้บริการฯ ไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องจัดหาบริการฯ ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าว
 2. ผู้ให้บริการฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้อันเกี่ยวกับการใช้บริการฯ
 3. ไม่ว่าเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 9.2 ข้างต้นจะกำหนดไว้อย่างไร ผู้ให้บริการฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายต่อเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายที่ผู้ให้บริการฯ หรือผู้ใช้สามารถคาดการณ์หรือน่าจะคาดการณ์ได้) ในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดของผู้ให้บริการฯ เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการฯ

10. กฎหมายที่บังคับและเขตอำนาจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของรัฐลอสแองเจลิส ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากบริการฯ หรือความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการฯ ที่เกี่ยวกับบริการฯ จะอยู่ภายใต้บังคับของเขตอำนาจเด็ดขาดของศาลรัฐลอสแองเจลิสเป็นสำคัญ

จบข้อความ

ปรับปรุง 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

ปรับปรุง 2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562